Ochrana osobných údajov

Predávajúci a prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a spracúva iba osobné údaje nevyhnutne potrebné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

K spracúvaným osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, citlivo a profesionálne.

Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi sú poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

Osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Wi-FIRE s.r.o., ako prevádzkovateľ a predávajúci internetového obchodu a web stránok ww.wi-fire.sk

I. Prevádzkovateľ – predávajúci :

Wi-FIRE s.r.o., Malobielska 28, 900 24  Veľký Biel, Slovenská republika

IČO: 46128638 

DIČ: 2023238690 

IČ DPH: SK2023238690

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro., Vložka číslo:  72109/B

Telefón: +421 948 384 390

E-mail: info [at] wi-fire [dot] sk

II. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je identifikácia kupujúcich.

Účelom spracovania osobných údajov je potvrdenie záujmu o tovar, a to objednaním cez e-shop, e-mailom alebo telefonicky.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v internetovom obchode na základe Všeobecných obchodných podmienok, prípadne elektronickou poštou.

III. Zoznam spracovaných osobných údajov

Kupujúci – fyzická osoba oznámi predávajúcemu:

 • meno
 • priezvisko
 • adresu doručenia
 • PSČ
 • číslo telefónu
 • email

Kupujúci – právnická osoba oznámi predávajúcemu:

 • obchodné meno
 • adresu sídla
 • adresu doručenia
 • PSČ
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH v prípade ak je platcom DPH
 • číslo telefónu
 • email 

IV. Dobrovoľné poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov zo strany kupujúceho je dobrovoľné.

Predávajúci získava len tie osobné údaje od zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník očakáva záujmom o kúpu tovaru.

Predávajúci spracuje osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov s ohľadom na daňové a obchodnoprávne archivačné lehoty.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci používať malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr.  aktívny užívateľský účet, nákupný košík alebo nákupný zoznam atď.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu.

Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie.

V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Za účelom zlepšovania obsahu webovej stránky predávajúceho a užívateľského komfortu kupujúceho používa predávajúci analytické technológie spoločnosti Google Inc. s produktom „AdWords Conversion Tracking“. Za týmto účelom sú spoločnosťou Google Inc.  zhromažďované a štatisticky vyhodnocované session data ( údaje relácie ) a údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky a sú používané cookies.

Session data ( údaje relácie ) a údaje o interakcii zákazníkov sú spracované výlučne anonymným spôsobom. Používaním webovej stránky predajcu súhlasí kupujúci s tým, aby spoločnosť Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA spracovávala vyššie uvedeným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom údaje, ktoré získa o kupujúcom.

Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so získavaním údajov o činnosti na webe predávajúceho  spoločnosťou Google Inc., službu Google Analytics môže ho deaktivovať stiahnutím add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

V. Zverejnenie osobných údajov tretím stranám

Pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy môžu byť osobné údaje poskytnuté tretím stranám

 • doručovacím a prepravným spoločnostiam, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s predávajúcim
 • finančnej inštitúcii alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb Orgánom verejnej moci v zmysle platných právnych predpisov je predávajúci povinný na základe požiadania príslušných orgánov v jednotlivých prípadoch poskytnúť informácie o spracovávaných osobných údajoch (napr. pre prípad vedeného trestného konania).

Webové stránky predávajúceho neobsahujú Pluginy prevádzkovateľov sociálnych sietí, obsahujú iba grafické odkazy na sociálne siete a jeho prostredníctvom nemá internetový prehliadač kupujúceho možnosť vytvoriť priame spojenie so serverom poskytovateľa sociálnej siete. Preto predávajúci nepreberá zodpovednosť za ochranu osobných údajov a procesy internetových stránok, na ktoré iba odkazuje.

VI.Podmienky spracovania osobných údajov

Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracovaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.

VII. Práva a povinnosti dotknutých osôb

Kupujúci, zákazník predávajúceho je ako dotknutá osoba povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať po prihlásení osobné údaje v on-line režime na webových stránkach predávajúceho a web stránke internetového obchodu v zákazníckej sekcii, písomne elektronickou poštou alebo osobne.

Svoj súhlas so spracúvaním údajov na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z News-Lettra.

Na základe písomnej žiadosti v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

 • informácie o spracovaní osobných údajov
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracovania
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracované
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil
 • ak sú predmetom spracovania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

 • spracovaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu
 • využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu

Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracovávajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes