Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Wi-FIRE s.r.o. pre prevádzku internetového obchodu

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Wi-FIRE s.r.o.,so sídlom Malobielska 433/28, 900 24 Veľký Biel, Slovensko, IČO: 46128638 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro., Vložka číslo:  72109/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Wi-FIRE s.r.o., Malobielska 28, 900 24  Veľký Biel, Slovenská republika

IČO: 46128638  DIČ: 2023238690,  IČ DPH: SK2023238690

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro., Vložka číslo:  72109/B

IBAN: SK27 0200 0000 0031 9791 1951

SWIFT: SUBASKBX

Telefón: +421 948 384 390

E-mail: info [at] wi-fire [dot] sk

Článok I. – Vymedzenie pojmov
 1. Predávajúci– spoločnosť Wi-FIRE s.r.o.,so sídlom Malobielska 433/28, 900 24 Veľký Biel, Slovenská republika, IČO: 46128638, DIČ: 2023238690, IČ DPH: SK2023238690, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 72109/B
 2. Kupujúci– akýkoľvek návštevník internetovej stránky predávajúceho, ktorý si objedná tovar elektronickou formou ponúkaný predávajúcim a tým s ním vstúpi do obchodného vzťahu. Kupujúcim je aj ten, kto uzavrie s predávajúcim písomnú kúpnu zmluvu.
 3. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho cez stránku www.wi-fire.sk (ďalej len obchod), môže uskutočňovať každá fyzická a právnická osoba bez obmedzenia za predpokladu, že bude dodržiavať nižšie uvedené obchodné podmienky predávajúceho.
 4. Registrovaný návštevník internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „Registrovaný užívateľ“), sa pre účely týchto VOP rozumie návštevník, ktorý vyplnil registračný formulár a tým súhlasil so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre používanie stránok www.wi-fire.sk
 5. Tovar– produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu predávajúceho.
 6. Kúpna zmluvaje uzatvorená v momente doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu a jej záväzného akceptovania predávajúcim. Od doručenia  záväzného akceptovania objednávky predávajúcim kupujúcemu, vzniknú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Článok II. – Obchodné a reklamačné podmienky
 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 2. Každý kupujúci vyplnením objednávky tovaru potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený, mal a má možnosť sa s nimi oboznámiť na webovej stránke predávajúceho. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Uzavretá Kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná pre zabezpečenie jej úspešného plnenia.
 3. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej  si dohodnú podmienky odchýlne od týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného  a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej  len „objednávka“).
 2. Kúpna zmluva je uzavretá doručením záväznej akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu, po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 3. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: 

a)  meno, priezvisko a poštovú adresu kupujúceho pre doručenie tovaru,

b)  telefónne číslo a e-mail kupujúceho,

c)  názov tovaru, počet objednaných kusov,

Právnická osoba je povinná uviesť v objednávke, okrem náležitosti uvedených pod písmenami  b) a c) tieto ďalšie údaje:

d)  obchodné meno a sídlo právnickej osoby,

e)  IČO, DIČ, IČ DPH,

f)  meno, priezvisko a tel. číslo kontaktnej osoby,

g)  fakturačnú a dodaciu adresu.

Ak formulár neobsahuje potrebné pozície na zadanie požadovaných údajov, použije kupujúci priestor pre poznámky.

Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prišli.

 1. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní jeho objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Objednanie tovaru

 1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu predávajúceho a nie je vypredaný. Tovar si môže kupujúci objednať vyplnením objednávky v internetovom obchode, prípadne si môže tovar objednať e-mailom na e-mailovej adrese predávajúceho info [at] wi-fire [dot] sk
 2. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie o doručení objednávky. Následne, po spracovaní objednaného tovaru, dostane potvrdenie o záväznej akceptácii objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný, alebo odoslaný. Predávajúci je oprávnený kontaktovať kupujúceho aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky, alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
 3. Po záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje, podľa platných VOP,  za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu a potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, alebo iných službách, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
 5. Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku bez poplatku iba v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky predávajúcim a to najneskôr do 12:00 hod. tohto dňa. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou, elektronicky e-mailom, na e-mailovú adresu predávajúceho info [at] wi-fire [dot] sk alebo poštou. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), alebo telefonicky. Kupujúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. 
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade:
  1. ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce údaje,
  2. ak tovar nebol dodaný,
  3. ak sa zmenila veľkoobchodná cena výrazným spôsobom

Predávajúci je o vyššie uvedených dôvodoch zrušenia objednávky povinný bezodkladne informovať kupujúceho a navrhnúť mu ďalší postup.

Ochrana osobných údajov

 1. Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov a obchodných partnerov slúžia výhradne na bezproblémové a kvalitné plnenie ich objednávok, na služby a na komunikáciu so zákazníkmi a obchodnými partnermi, t.j. za účelom komplexného spracovania e-mailových objednávok prípadne požiadaviek zákazníkov adresovaných okrem iného aj na emailovú adresu info [at] wi-fire [dot] sk, obsahujúcich napríklad sťažnosti, reklamácie, otázky zákazníkov a pod.

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zadaním osobných údajov pri registrácii a v objednávke udeľujete spoločnosti Wi-FIRE  s.r.o., v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a to: mena a priezviska, dodacej adresy, príp. adresy bydliska a telefónneho čísla vrátane vašej e-mailovej adresy. Súhlas podľa tohto bodu sa udeľuje podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Čas platnosti súhlasu  je na dobu neurčitú a zákazník prípadne obchodný partner ho môže kedykoľvek písomne odvolať na adrese: Wi-FIRE s.r.o., Malobielska 28, 900 24 Veľký Biel, alebo elektronickou poštou – e-mailom na adrese: info [at] wi-fire [dot] sk.

16. Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov k informačnému systému e-shop  Wi-FIRE s.r.o. 

a) Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre informačný systém e-shop Wi-FIRE s.r.o.

Wi-FIRE s.r.o., Malobielska 28, 900 24 Veľký Biel, Slovenská republika

IČO: 46128638, DIČ: 2023238690, IČ DPH: SK2023238690

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro., Vložka číslo:  72109/B

Telefón: +421 948 384 390,

E-mail: info [at] wi-fire [dot] sk

b) Zoznam spracúvaných osobných údajov:

meno a priezvisko

adresa bydliska / adresa dodania tovaru

telefónne číslo

e-mailová adresa

c)  Totožnosť oprávnenej osoby.

V informačnom systéme e-shop Wi-FIRE s.r.o. sú osobné údaje dotknutých osôb získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na web stránke spoločnosti Wi-FIRE s.r.o.

d)  Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu:

Osobné údaje sa do informačného systému e-shop Wi-FIRE s.r.o. poskytujú dobrovoľne, na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, pričom doba platnosti súhlasu je na dobu neurčitú trvaním registrácie na web stránke. Daný súhlas možno kedykoľvek  písomne odvolať  na adrese: Wi-FIRE s.r.o., Malobielska 28, 900 24 Veľký Biel, Slovenská republika, alebo elektronickou poštou – e-mailom na adrese info [at] wi-fire [dot] sk.

e)  Tretie strany a príjemcovia:

Informačný systém e-shop Wi-FIRE s.r.o.: doručovateľská spoločnosť

f)  Forma zverejnenia:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

g)  Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov:

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

h)  Poučenie o právach dotknutej osoby:

Spoločnosť Wi-FIRE s.r.o. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a to zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zároveň vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel. Dotknutá osoba, na základe písomnej žiadosti, má právo od prevádzkovateľa t.j. spoločnosti  Wi-FIRE s.r.o. v zmysle ust. § 28 zákona o ochrane osobných údajov vyžadovať:

a)  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmet spracúvania,

e)  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)  likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)  blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo u prevádzkovateľa namietať voči

a)  spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)  využívanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)  poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a)  písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)  osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c)  u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Článok III. – Práva a povinnosti zmluvných strán
 

1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

a)  dodať kupujúcemu na základe záväznej akceptácie objednávky, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho spôsobom nevyhnutným na jeho uchovanie a ochranu počas prepravy,

b)  zabezpečiť, aby predávajúcim dodaný tovar spĺňal požadovanú kvalitu a bol v súlade so zákonnými požiadavkami pre predaj na slovenskom trhu,

c)   predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar riadne a včas.

2. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

a)  prevziať ním objednaný tovar,

b)  zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej vo VOP,

c)  potvrdiť na podacom štítku prepravcu prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v objednanom množstve, v kvalite, termíne a mieste dohodnutom v záväznej akceptácii objednávky.

Článok IV. – Odstúpenie od zmluvy
 1.  Kupujúci má právo vrátiť tovar do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie tovaru v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena tovaru.
  Pre vrátenie tovaru kupujúci doručí tovar (poštou, kuriérom) do sídla predávajúceho, spolu s kópiou faktúry a číslom bankového účtu na ktorý mu budú peniaze vrátené.
  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, je nepoškodený, zabalený v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom čiže úplný, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu kúpnej ceny tovaru.
  Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy pri tovaroch, ktorých charakter to vylučuje, predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. oleje, krémy, šampóny, uzatvorené balenia potravinového a kozmetického charakteru a pod.).
  Náklady na prepravu tovaru k predávajúcemu hradí v plnej výške kupujúci. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
  V prípade splnenia podmienok uvedených v tomto článku, vráti predávajúci kupujúcemu peniaze (relevantnú časť – kúpnu cenu tovaru bez ceny dopravy) najneskôr v lehote 15 dní od prijatia tovaru.

 

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

Wi-FIRE s.r.o., Malobielska 28, 900 24 Veľký Biel

a)  pokiaľ sa jedná o tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov (oleje, krémy, šampóny, uzatvorené balenia potravinového a kozmetického charakteru a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužívaný. (V súlade s § 7 ods. 6, písmeno e zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

b)  tovar, ktorý kupujúci už prevzal, je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať na adresu predávajúceho. Kupujúci nesmie zaslať vrátený tovar predávajúcemu na dobierku. Náklady na prepravu tovaru predávajúcemu hradí v plnej výške kupujúci.

Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu alebo elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú vo VOP.

 1.  V prípade splnenia podmienok uvedených v článku IV. bode 1 týchto VOP, vráti predávajúci kupujúcemu ním zaplatené peniaze najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a to na účet kupujúceho alebo na adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke. Pri nesplnení niektorej z podmienok uvedených v článku IV. bode 1 VOP, predávajúci vráti kupujúcemu ním zaslaný tovar na náklady kupujúceho.
Článok V. – Dodacie podmienky, doprava
 1.  Po záväznom potvrdení objednávky dodá predávajúci objednaný tovar kupujúcemu v čo možno najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Obvyklý termín vybavenia objednávky pre tovar skladom je do 2 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
 2.  Dodacie lehoty sa počítajú v pracovných dňoch. Počas dní pracovného voľna predávajúci zásielky neexpeduje.
 3.  Ak tovar nie je skladom, alebo je pre veľký záujem vypredaný, bude kupujúci oboznámený o predpokladanom termíne dodania telefonicky alebo e-mailom.
 4.  Predávajúci dodá objednaný tovar kuriérom na miesto odberu určené kupujúcim v objednávke. Objednávka sa považuje za vybavenú dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 5.  Súčasťou zásielky s objednaným tovarom je daňový doklad o kúpe tovaru a návod na používanie dodaného tovaru.
 6.  Ak predávajúci, z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, bude musieť dodávku tovaru opakovať, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.
 7.  Za doručenie objednaného tovaru predávajúci môže účtovať prepravné náklady podľa taríf zmluvných partnerov nasledovne:
  1.  pre objednávky s platbou na dobierku a váhy tovaru do 10 kg = poštovné 6,- €
  2. pre objednávky pri platbe vopred na bankový účet predávajúceho a váhe tovaru do 10kg = poštovné 5,- €
  3. pre objednávky v hodnote 100,- € a viac sa poštovné neúčtuje
 8.  Ceny dopravy uvedené v bode 7., článku V. sú platné v rámci Slovenskej republiky.
 9.  Kupujúci je povinný prevziať si ním objednaný a predávajúcim dodaný tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu. 
 10. Počas doručenia tovaru kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v objednávke (kúpnej zmluve), kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú, pre prípad svojej neprítomnosti,  splnomocní na prevzatie tovaru uvedeného v objednávke (kúpnej zmluve). Kupujúci resp. osoba ním splnomocnená na prevzatie tovaru sú povinní podpísať doklad o doručení a odovzdaní tovaru.
 11.  Ak kupujúci neprevezme tovar do 14 dní od odoslania predávajúcim, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Súčasne zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 12.  Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 13.  O predaji tovaru vydá predávajúci kupujúcemu doklad, v ktorom uvedie druh tovaru, jeho cenu, obchodné meno a sídlo predávajúceho.
 14.  Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho, umiestnené na internetovej stránke predávajúceho www.wi-fire.sk sú nezáväznými údajmi. 
 15. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, ako aj jej obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi alebo kuriérovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca resp. kuriér. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu, môže predávajúci následne zabezpečiť odstránenie vady tovaru, príp. poskytnúť zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru, dodať kupujúcemu nový tovar.
 16. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na náhradnom plnení.
 17. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru alebo  služieb.
 18.  Pri náhradnom plnení predávajúci dodá kupujúcemu tovar v rovnakej kvalite a cene.
Článok VI. – Platobné podmienky
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predajcovi kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru formou dobierky v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom vopred.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru a dopravných služieb.
 3. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložený daňový doklad. Účtovaný bude objednaný tovar a poštovné. Balné sa neúčtuje.
 4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu na základe dohody kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Inak je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za ním objednaný a predávajúcim dodaný tovar pri prevzatí tovaru.
Článok VII. – Podmienky udeľovania zliav
 1. Predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť kúpnu cenu o zľavu, ktorú predávajúci v rámci kampane vyhlásil vopred na stránkach internetového obchodu. Táto zľava sa môže vzťahovať aj na jednotlivý tovar internetového obchodu alebo môže ísť o výpredajovú zľavu na všetok zverejnený tovar.
Článok VIII. – Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením  zmenených VOP na internetovej stránke predávajúceho.
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
 4. Kupujúci registráciou na stránke Predajcu a zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
BizStudio-lite Theme by SketchThemes